VueJS – Router: 1. Cài đặt

Author: - Posted: 10/06/21 - Update: 30/12/22

1. npm

npm i vue-router

-- Xem thêm các ví dụ dùng vue-router tại: https://github.com/vuejs/vue-router/tree/dev/examples

2.Tạo file ./src/routes.js

-- File routes.js phải đúng vị trí dưới folder src, cùng cấp file main.js
-- File này quy định các router
-- Có thể sử dụng lazyload cho tất cả thằng component "user" để tăng tốc độ tải website

3. Tại file ./src/main.js

-- Gọi vue-router tại main.js

4. Tại file ./src/components/user/UserDetails.vue

-- 2 hàm hooks, 1 hàm chạy trước khi router được vào và 1 hàm chạy trước khi router rời đi