Những câu hỏi ReactJS

Author: - Posted: 28/07/21 - Update: 16/08/22

1. Phân biệt VueJS và ReactJS => reactJS sử dụng JSX để render ra view, còn VueJS thì dùng template
2. Bạn nghe nói đến JSX chưa? JSX là cú pháp mở rộng cho Javascript để mô tả giao diện, sử dụng cú pháp XML.
Các XML elements, attributes và children được chuyển đổi thành các đối số truyền vào React.createElement.
3. Bạn có sử dụng Redux không, dùng middleware nào không? => Có dùng, dùng Redux-saga và Redux-thunk, dùng redux để quản lý state của nhiều component
4. Mô tả mô hình redux => View call action -> action dispatch -> change state trong reducer -> cập nhật lại store -> render lại view
5. Bạn làm như nào để quản lý hiệu năng? => tối ưu hiệu năng, bằng cách tránh re render không cần thiết, sử dụng useMemo, useCalback, lazyload, paging trong grid có nhiều bản ghi
6. Bản sử dụng công cụ package management nào? => Dùng npm và Yarn
7. NPM và Yarn khác gì nhau? Npm thì install các dependencies lần lượt, còn Yarrn thì install song song các dependencies
8. Webpack là công cụ giúp đóng gói toàn bộ file js, css
9. Cross browsing: đa trình duyệt, áp dụng trên nhiều trình duyệt như IE, chrome, firefox, safari, opera.
10. để tránh việc bị lỗi các thư viện khi sử dụng trên IE phiên bản cũ thì có thể dùng webpack để biên dịch code phù hợp với nhiều trình duyệt
- Chuyển đổi các mã nguồn : JSX, less, sass, scss thành js, ... ES6 -> ES5 thông qua babel transpiler
11. Babel là 1 công cụ chuyển đổi các mã JS, ES thành các phiên bản cũ hơn (ví dụ từ ES6 -> ES5, SASS -> CSS)
12. Bạn hay dùng react hook hay class component.
13. Redux dùng để làm gì? có tác dụng gì?
14. các cách để tăng performance phía front-end: dùng cache, lazy load (search thêm)
15. khác nhau giữa các method xử lý mảng (foreach, map, filter, find, some)
16. lifecycle của react?
17. local storage, session storage, cookie khác nhau ntn?
18. ES6 có gì mới? arrow function, let, var, spead syntax, Promise,..(tìm hiểu kĩ mấy cái đấy)