Câu hỏi Web Developer – P3. Các bộ giao thức mạng

Author: - Posted: 16/11/22 - Update: 19/06/23

Mô hình OSI có 7 tầng
https://images.viblo.asia/1596a7ea-09cc-4a36-82ac-48768e0cb24f.png
Bộ giao thức TCP/IP có 4 tầng giao thức
1. Tầng vật lý: bao gồm các thiết bị phần cứng giao tiếp với môi trường mạng: Ethernet,...
2. Tầng mạng: đóng gói dữ liệu kèm theo chứa dữ liệu của địa chỉ nguồn và địa chỉ đích: IP
3. Tầng giao thức: có nhiệm vụ trao đổi dữ liệu, xác định trạng thái kết nối khi vận chuyển. Có 2 giao thức chính: TCP (đảm báo gói tin và đúng thứ tự) và UDP (koc cần đảm bảo gói tin mà cần tốc độ như truyền video)
4. Tầng ứng dụng: HTTP, FTP, SSH ... là các giao thức ứng dụng của bộ giao thức TCP/IP. Bộ giao thức này có 2 giao thức chính là giao thức TCP và giao thức IP

Các thành phần HTTP:
1 HTTP Request

- Request-line: Phương thức + URI + phiên bản HTTP
- Header
- Body
2. HTTP Response

- Status-line: phiên bản HTTP + Mã trạng thái + Trạng thái
- Header
- Body