Các biến định nghĩa trước trong PHP

Author: - Posted: 06/12/20 - Update: 06/12/20

Trong PHP có một số loại biến gọi là siêu toàn cục superglobal, nó đã được PHP định nghĩa trước, bạn có thể truy cập bất kỳ lúc nào, và phạm vi truy cập là bất kỳ đâu.
Hiện tại đó là các biến siêu toàn cục có tên sau: $_SERVER, $GLOBALS, $_REQUEST, $_POST, $_GET, $_FILES, $_ENV, $_COOKIE, $_SESSION

1. Biến $_SERVER

$_SERVER là một mảng chứa các thông tin do Webserver sinh ra như header, path, location script.

$_SERVER['QUERY_STRING'] Trả về chuỗi query trang đang truy cập. (Ví dụ trang truy cập là http://domain.com/?page=news&id=100 - nó trả về là chuỗi query là ?page=news&id=100)
$_SERVER['REQUEST_URI'] Trả về URI của trang.
$_SERVER['HTTP_HOST'] Trả về Host của trang, ví dụ xuanthulab.net.
$_SERVER['HTTP_REFERER'] Trang dẫn đến website của mình. Có thể dùng cái này để biết người dùng vào website qua google search với những từ khóa nào
$_SERVER['SCRIPT_NAME'] Trả về đường dẫn của file script php hiện tại.
$_SERVER['REQUEST_METHOD'] Trả về phương thức nào truy vấn đến Server như POST, GET, HEAD, PUT
$_SERVER['REQUEST_TIME'] Trả về giá trị thời gian timestamp là lúc bắt đầu yêu cầu được gửi đến Server
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] Lấy User-Agent là header của yêu cầu gửi đến, qua cái này có thể biết được thông tin như Trình duyệt, Hệ điều hành, Thiết bị ... đang truy cập
$_SERVER['REMOTE_ADDR'] Lấy IP đang truy cập trang.

2. Biến $GLOBALS, $_REQUEST, $_SESSION, $_COOKIE, $_POST, $_GET và $_files

- $GLOBALS là một mảng chứa tất cả các tham chiếu đến các biến toàn cục (global). Với key của mảng là tên biến. Ví dụ bạn biết rằng $_SERVER là một biến toàn cục thì bạn có thể truy cập đến biến đó thông qua $GLOBALS['_SERVER'] như là một cách thức mới.
- $_REQUEST : Biến này là một mảng kết hợp, lưu trữ thông tin chứa trong biến $_GET, $_POST và $_COOKIE
- Biến $_SESSION lưu trữ thông tin phiên làm việc của PHP, $_COOKIE dữ liệu nhỏ do trình duyệt gửi lên.