Webpack cơ bản

Author: - Posted: 08/07/21 - Update: 20/08/22

1. Cài đặt thư viện

2. Tạo file ./webpack.config.js

3. Sử dụng CSS trong dự án

Dạng 1. Sử dụng dạng global

Dạng 2. Sử dụng dạng module

-- Cài đặt webpack-config

Dạng 3. Sử dụng dạng CSS-in-JS

- Cách này không cần sử dụng webpack
- Sử dụng các thư viện ngoài như: style-component