Laravel – Mô hình MVC

Author: - Posted: 08/03/20 - Update: 08/03/20

MVC

1. Route

2. Controller

- Tạo file WebController trong thư mục app/Http/Controller bằng Terminal

- Thêm dữ liệu cho Controller

3. View

- Tại resoures/views/... tạo 1 file student_listing.blade.php với nội dung như sau