Laravel – Lưu trữ Project với Github, Heroku, PostgreSQL

Author: - Posted: 08/03/20 - Update: 08/03/20

Heroku

1. Github

- Tạo Project trên Github như bình thường

2. Heroku

- Connect Heroku và Github
- Login Github trên Heroku và để Automatic deploys
- Tại Project, tạo 1 file: Procfile (ko có đuôi mở rộng) ở thư mục gốc với nội dung

- Tại .gitignore -> bỏ dòng ".env"
- Deploys lần đầu tại Heroku và xem kết quả 😀

3. PostgreSQL

- Trên Heroku -> Data -> install PostgreSQL
- Lấy thông tin Host, Port, Username, Password trong mục Setting của PostgreSQL
- Vào /config/database.php: sửa phần 'pgsql' tương tự như sau:

- Trên Heroku -> Console

- Khi đảo Database quá nhiều, rất dễ tình trạng bị mất kết nối, để chỉnh lại