Laravel – Database – Phần 1

Author: - Posted: 08/03/20 - Update: 08/03/20

database

I. Kết nối Database

1. Tạo Database trên XAMPP

- chỉ tạo database chứ không tạo bảng hay cột gì hết

2. Kết nối Laravel với Database

- Sửa file /.env như sau:

II. Tạo các bảng, cột thông qua Migrate

1. Tạo bảng bằng Migrate

- Tạo 3 bảng Database: Category, Brand, Product bằng Terminal

- Vào database/migrations/... thấy có 3 bảng vừa tạo

2. Tạo cột với mỗi bảng

- Với bảng Product ta có thể tạo như sau (2 bảng còn lại tương tự)

3. Khởi chạy Migrate

- Dùng terminal

- Quay lại database, thấy 3 bảng đã được tạo với các cột như trên