Laravel – Cài đặt và sử dụng

Author: - Posted: 26/02/20 - Update: 26/02/20

Các phần mềm cần thiết khi học PHP

I. XAMPP:

- Download: https://www.apachefriends.org/index.html
Khi cài đặt XAMPP xuất hiện lỗi: Thường bị chiếm cổng Port 80, có thể xem phần mềm nào đang chiếm cổng 80:
- Dùng cmd

netstat -ano

- Vào:Task Manager->Details Tìm phần mềm có PID tương ứng
- Chuyển cổng mặc định của XAMPP là 80 sang 81:
- Vào XAMPP -> Config(Apache) -> Apache(httpd.conf) -> Search và chuyển hết 80 thành 81
- Vào XAMPP -> Config(Apache) -> Apache(httpd-ssl.conf) -> Search và chuyển hết 443 thành 4433

II. Composer:

- Link: https://getcomposer.org/download/
- Trong quá trình cài đặt: khi cần trỏ vào php thì trỏ vào: ...\Xampp\php\php.exe

III. Cài đặt Laravel

1. Cài đặt

- Hướng dẫn cài: https://laravel.com/docs/5.8/installation
- Cài đặt full: Dùng Command Prompt gõ lệnh:

2. Một số lệnh thường dùng

3. Connect Heroku và Github

- Login Github trên Heroku và để Automatic deploys
- Tại thư mục gốc Project Laravel, tạo 1 file: Procfile (ko có đuôi mở rộng) với nội dung:

- Tại .gitignore -> bỏ dòng ".env"
- Deploys lần đầu tại Heroku và xem kết quả 😀