Laravel – Blade Template

Author: - Posted: 08/03/20 - Update: 08/03/20

Blade template

- Tại resoures/views/... có 1 file layout.blade.php với nội dung như sau

- Vẫn tại resoures/views/...Các trang khác như /danh-muc, /san-pham, /don-hang muốn thừa kế phần trên mà ko phải viết lại code đoạn header, footer