Các thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng trong FrontEnd

Author: - Posted: 15/07/21 - Update: 12/08/22

1. Javascript
- Call Stack
- Lazy Load
- Adaptive Image: hình ảnh phù hợp với thiết bị
- Memoization: lưu kết quả cho những function đã thực hiện với parametter đó rồi

2. UI/UX
- Debounce - Throttle : Delay sử dụng function (như là khi gõ search)
- Infinite Scroll