Uses Permission

Author: - Posted: 30/06/20 - Update: 30/06/20

1. Khai báo quyền ở AndroidManifest.xml

2. Yêu cầu xin quyền khi chạy

3. Sử dụng khi chạy