Splash Screen Background

Author: - Posted: 10/07/20 - Update: 10/07/20

1. Tạo Drawable: splash_background.xml

- Tạo file: /app/res/drawable/splash_background.xml

2. Thêm SplashTheme trong Styles

- Sửa file: /app/res/values/styles.xml

3. Tạo Activity: SplashScreenActivity

4. Dùng SplashScreenActivity làm Activity khởi chạy app

- Sửa file: app/manifests/AndroidManifest.xml

5. Vấn đề khác

- SplashScreen sẽ mượt mà nhất khi chỉ set Theme cho Activity thôi.
- Nếu muốn SplashScreen có thêm tiến tình như ProgessBar, ... thì tại SplashScreenActivity phải setContentView như bình thường