Retrofit 2 – Nhận dữ liệu từ NewsAPI – Json

Author: - Posted: 22/06/20 - Update: 22/06/20

I. Link JSON từ NewsAPI

- Trang chủ NewsAPI: https://newsapi.org/
- NewsAPI search: https://newsapi.org/v2/everything?language=vi&apiKey=061a72b6057144bcac23934a0ab49842&q=Messi
- q=Messi: Thay "Messi" bằng cụm từ khóa tìm kiếm bất kỳ
- apiKey=061a72b6057144bcac23934a0ab49842: apiKey chính là key của NewsAPI cung cấp khi đăng ký tài khoản.
- Kết quả trả về ở dạng Json như sau

II. Cấp quyền thư viện Retrofit 2

- Trang chủ: https://square.github.io/retrofit/

1. Implement thư viện

2. Cấp quyền Internet

III. Tạo các Class theo JSON

1. JsonArticles.class

3. JsonItem.java

III. Tạo class của Retrofit 2

1. interface RetrofitAPI.class

2. RetrofitBuilder.class

V. Sử dụng