Layout – Menu

Author: - Posted: 27/06/20 - Update: 27/06/20

* Tạo thư mục: app/res/layout/menu

1. Menu ActionBar

1.1. Tạo menu_action_bar.xml

- Trong thư mục menu, tạo file: menu_action_bar.xml
- Trong menu, có các item tương ứng như: item_search, ...

1.2. Search ActionBar

- Trong MainActivity, Override phương thức: onCreateOptionsMenu

2. Menu Popup

2.1. Tạo menu_action_bar.xml

- Trong thư mục menu, tạo file: menu_popup.xml
- Trong menu, có các item tương ứng như: item, ...

2.2. Tạo sự kiện MenuPopup