Fragment – P1: Tạo class Fragment và sử dụng FragmentTransaction

Author: - Posted: 25/06/20 - Update: 25/06/20

** Note: Vòng đời của Fragment
Fragment Lifecycle

1. Tạo Class Fragment

-- Với databinding: giả sử FragmnetSong.class + fragment_song.xml

2. FragmentManager và FragmentTransaction

-- Mỗi 1 đối tượng fragment chỉ add 1 lần.
-- Transaction sau khi commit() xong phải khai báo lại.