Android manifest

Author: - Posted: 24/05/20 - Update: 24/05/20

android manifest là file điều hướng cấu hình hiển thị và khai báo các nút cảnh trên ứng dụng android
allowbackup: để true là khi khôi phục lại sữ khôi phục lại dữ liệu đã mất