Activity – Lifecycle

Author: - Posted: 24/05/20 - Update: 24/05/20

activity

Tổng quan

foreground là trạng thái activity được hiển thị và tương tác với người dùng
background là trạng thái activity bị ẩn 1 phần hoặc toàn bộ. Mà khi ần thì người dùng ko thấy và tương tác được.
.onCreate và onDestroy chỉ xảy ra 1 lần duy nhất trong cả vòng đới activity