AJAX – Asynchronous JavaScript and XML

Author: - Posted: 27/12/20 - Update: 27/12/20

1. Tổng quan

1.1. Method: GET

2.1. Phương thức AJAX với dữ liệu trả về dạng html

-- File: vidu.php

2.2. Phương thức AJAX với dữ liệu trả về dạng JSON

-- File: data.php

2. Ví dụ cách xử lý AJAX trên 1 trang

-- Ví dụ 1:

-- Ví dụ 2