Một số công thức cần biết

Author: - Posted: 10/01/22 - Update: 10/01/22

1. Covariance - Hiệp phương sai

Cov (x, y) = SUM [(xi - xm) * (yi - ym)] / (n - 1)

xi = một giá trị x đã cho trong tập dữ liệu

xm = giá trị trung bình hoặc trung bình của các giá trị x

yi = giá trị y trong tập dữ liệu tương ứng với xi

ym = giá trị trung bình hoặc trung bình của các giá trị y

n = số điểm dữ liệu

Ví dụ:

x 2 3 2.7 3.2 4.1
y 10 14 12 15 20
xm = (2 + 3 + 2.7 + 3.2 + 4.1) / 5 = 15 / 5 = 3
ym = (10 + 14 + 12 + 15 + 20) / 5 = 71 / 5 = 14.2
Cov(x,y) = ((2 - xm) x (10 - ym) + (3 - xm) x (14 - ym) + (2.7 - xm) x (12 - ym) +(3.2 - xm) x (15 - ym) + (4.1 - xm) x (20 - ym)) / (5 - 1)
= (4.2 + 0 + 0,66 + 0,16 + 6,38) / 4
= 2,85