Registry Editor in Windows 10

Author: - Posted: 28/03/20 - Update: 31/03/22

1. Thêm "Open in Windows Terminal" vào để mở file .bat

- Tạo file abc.bat với nội dung như sau

- Run với quyền admin

1. Thêm CMD vào chuột Phải

1.1. Cách 1: Dùng bằng file duycode.reg

a. Tạo file duycode.reg và click đúp để chạy, nội dung file như sau

b. Xóa MenuContext: Duy.CMD

1.2. Cách 2: Dùng bằng file duycode.bat

-- Xem hướng dẫn sử dụng REG bằng cmd bằng câu lệnh: "REG /?"
-- Tạo file duycode.bat, khi khởi chạy nhớ "Run as administrator"
-- Nội dung như sau

-- Xóa key như sau

2. Fastest Copy và Fastest Delete

Cách 1: Sử dụng file duycode.reg

-- Xóa MenuContext: Duy.FastestDelete

Bolus 😀 Cách 2: Sử dụng file duycode.bat

-- Xóa menuContext như sau

REG DELETE HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Duy.FastestDelete /f

*** Một số cú pháp tham khảo khác