Cài một máy tính hoàn chỉnh – P3: Các phần mềm cho Coder

Author: - Posted: 27/08/19 - Update: 27/08/19

I. Các trình soạn thảo code

1. JAVA

1.1. JDK

- Download: https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
*** Cài đặt JDK: My Computer -> Properties -> Advanced system settings -> Advanced -> Environment Variablles
- Tại System variables -> New:
+ Variable name: JAVA_HOME
+ Variable value: C:\Program Files\Java\jdk-14.0.1
- Tại System variables -> Variable "Path" -> Edit
+ Sửa thành dòng "%JAVA_HOME%\bin" trước dòng "C:\Windows\system32"

1.2. Eclipse

- Download: https://www.eclipse.org/downloads/packages/
- Tải phiên bản: Eclipse IDE for Enterprise Java Developers

3. JetBrain

- Webstorm: https://www.jetbrains.com/webstorm/
- DataGrip: https://www.jetbrains.com/datagrip/
- IntelliJ IDA: https://www.jetbrains.com/idea/
- Rider: https://www.jetbrains.com/rider/

4.Local Server

- XAMPP: https://www.apachefriends.org/download.html

5. Dev-C ++

- Download: https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/

II. Các plugin bắt buộc

1. Git

- Link: https://git-scm.com/downloads
- Github Desktop: https://desktop.github.com/

III. Các tiện ích khác

1. Notepad++


- Homepage: https://notepad-plus-plus.org/

2. WordPress

- Download: https://wordpress.org/download/

4. Appserv

- Download: https://www.appservnetwork.com/en/download/

NodeJS
Heroku
PhotoShop
SQL Server Management Studio

III. Các tiện ích khác

1. StarUML

http://staruml.io/