Cài một máy tính hoàn chỉnh – P1: Cài Windows,Ghost và Office

Author: - Posted: 20/08/19 - Update: 16/04/22

I. Download Windows và Office

1. Windows và Office bản gốc Microsoft

1.1. Link tổng hợp:

-- Link 1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o5dmOw8jBCVGxFmlMOsKgoIKULMY7tk-TCSz67IJMc4/pubhtml
-- Link 2 - GoogleDriver: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14-D4tIlFp9APP0OOvQBRXvfLOYC447UygywenX5LXfo/edit#gid=960687212

1.2. Window

- Win 7 Sp1x64 Professional: SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
- Win 7 Sp1x32 Professional: SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928

1.3. Office

- Office_ProPlus_2013_SP1x32 (Bản VLSC): d4d7ffd3dffef0a3c08748e400e0890a7a730888 -Link GoogleDriver: https://drive.google.com/file/d/1SpuzzZSFvtbVWOX6qqofHWoOi4ngDC8_/view
- Office_ProPlus_2013_SP1x64 (Bản VLSC): ab2c2d525d63a72e0a2dc66efdcea0f824f02cff -Link GoogleDriver: https://drive.google.com/file/d/1KSsy1l2hkDIzEvOYWZapjZILQ_XY0Dbe/view
- Office 2019 Pro Plus 64bit Retail: https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/Office/Data/SetupProPlus2019Retail.x64.en-us.exe

2. Công cụ

2.1. Check key Online

https://quanghuy.it/check-key
http://khoatoantin.com/pidms
https://dbmer.com/checkkey/

2.2. Get Confirmation ID:

http://khoatoantin.com/cidms
- User: HQCNTH - Pass: MIGOI
- User: trogiup24h- Pass: PHO
https://getcid.top/
https://0xc004c008.com/
https://getcid.info/

II. Cài Win và Ghost

1. Tạo USB cài Win

- Dùng phần mềm Rufus: https://rufus.akeo.ie/?locale=vi_VN

2. Bolus cần biết

- Hiểu thế nào về "BIOS" và "UEFI", "MBR" và "GPT", "Legacy"

BIOS vs UEFI
- Có thể hiểu đơn giản: "UEFI" là chẩn mới đang dần thay thế cho chuẩn cũ "BIOS", từ "Legacy" - nghĩa là BIOS
- UEFI chỉ hỗ trợ cho các phiên bản Windows 64-bit
- Nếu sử dụng chuẩn "UEFI" > cần định dạng ổ cứng là "GPT"
- Nếu sử dụng chuẩn "Legacy" > cần định dạng ổ cứng là "MBR"

a. Kiểm tra BIOS Mode

- Vào: Run\ msinfo32
- Kéo xuống phần BIOS Mode: "UEFI" hoặc "Legacy"
- Nếu máy tính có hỗ trợ chuẩn "UEFI", có thể vào BIOS để chuyển qua lại giữa 2 chuẩn này

b. Kiểm tra định dạng ổ cứng

- Vào: Run\ diskpart -> đánh lệnh: list disk
- Tại đây máy tính sẽ được hiện thị tất cả các ổ cứng
- Tại cột “Gpt”: nếu có dấu * --> chuẩn "GPT", còn nếu không có --> chuẩn "MBR"

III. Active Windows và Office

-- Tham khảo thêm: https://vn-z.vn/threads/tong-hop-key-windows-va-office.10945/

1. Windows 10

Đầu tiên bạn phải chạy Cmd (Quyền Admin)
Bước 1: Kiểm tra xem Windows đã Active hay chưa theo các lệnh sau:

slmgr.vbs /dli ##Hiển thị thông tin giấy phép cơ bản
slmgr.vbs /dlv ##Hiển thị thông tin giấy phép đầy đủ
slmgr.vbs /xpr ##Hiển thị ngày hết hạn của giấy phép

Bước 2: Đưa Windows về trạng thái chưa nhập Key nào bằng các lệnh:

slmgr.vbs /upk ##Gỡ bỏ key
slmgr.vbs /cpky ##Gỡ key khỏi Registry
slmgr.vbs /rearm ##Reset kích hoạt

Sau khi thực hiện 3 lệnh trên bạn phải khởi động lại máy tính

Bước 3: Điền Key bằng lệnh:

slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Bước 4: Lấy ID2 Windows nhanh theo lệnh sau

slmgr.vbs /dti>step2.txt
start step2.txt

Bước 5: Lấy ID3 theo hướng dẫn ở đây:
http://khoatoantin.com/cidms
- User: HQCNTH - Pass: MIGOI
- User: trogiup24h- Pass: PHO
https://getcid.top/

Bước 6: Điền ID3 (không dấu gạch ngang) theo lệnh:

slmgr.vbs /atp ID3

Bước 7: Kích hoạt Windows theo lệnh sau
slmgr.vbs -ato

Bolus: Một số lệnh CMD khác của Windows

slmgr.vbs /rilc - Reset lại license được lưu trong hệ thống
slmgr.vbs /skms (Đặt máy chủ KMS)
slmgr.vbs /ckms - Xoá máy chủ KMS

2. Office

Bước 1: Trỏ vào folder của Office (tương ứng như sau: 14 - Office 2010, 15 - Office 2013, 16 - Office 2016,2019):

set ver=16
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%"

Bước 2: Add Key mới

cscript ospp.vbs /inpkey:

Bước 3: Convert từ bản Retail sang Volume

for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%i"

Bước 4: Lấy step 2:

cscript OSPP.VBS /dinstid>step2.txt
start step2.txt

Bước 5: Điền step 3:

cscript OSPP.VBS /actcid:<8_nhóm_CID_viết_liền>

Bước 6: Kiểm tra tình trạng bản quyền (key cũ đã điền - chỉ hiện 5 ký tự cuối của tất cả các key đã up)

cscript ospp.vbs /dstatus (Hiện thông tin kích hoạt với key hiện tại)
cscript ospp.vbs /dstatusall (Hiện thông tin kích hoạt đầy đủ)

Bolus: Kích hoạt nhanh Office 2019 Pro Plus 64bit Retail:

cscript slmgr.vbs /upk 52c4d79f-6e1a-45b7-b479-36b666e0a2f8
cscript slmgr.vbs /upk 5f472f1e-eb0a-4170-98e2-fb9e7f6ff535
cscript slmgr.vbs /upk a3072b8f-adcc-4e75-8d 62-fdeb9 bdfae57
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
cscript ospp.vbs /remhst
cscript ospp.vbs /ckms-domain
for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%i"
cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:GP3YN-RPX2T-FVYT8-4TPFY-7MKG3
cscript //nologo ospp.vbs /act
cscript //nologo ospp.vbs /dinstid > step2.txt
start step2.txt
cls
cscript ospp.vbs /actcid:

- Lấy step3 như ở trên rồi điền nốt vào -> Finish

2. Sao lưu bản quyền office 2019

- Bước 1: Dùng CMD

cd C:\Windows\System32
net stop sppsvc

- Backup: Trong thư mục: C:\Windows\System32\spp\store ==> Lưu lại thư mục 2.0
- Restore: copy đè ngược lại là xong

IV. Driver

1. Driver HP EliteBook 8570p - Windows 7 x64bit

Link Full: https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-elitebook-8570p-notebook-pc/5212912
- LAN: https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp60501-61000/sp60775.exe
- Wifi: https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp58501-59000/sp58782.exe
- Graphics: https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp57001-57500/sp57174.exe
- Audio: https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp60001-60500/sp60317.exe
- Toupad: https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp63501-64000/sp63779.exe
- Bluetooth (64bit): https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp66001-66500/sp66402.exe
- Canon Printer: https://vn.canon/vi/support/0100278201/9

2. Driver HP Probook 6460b - Windows 7

Link Full: https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-probook-6460b-notebook-pc/5045594
- LAN - x32x64: https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp60501-61000/sp60775.exe
- Wifi - x32x64: https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp58501-59000/sp58782.exe
- Graphics x32: https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp64501-65000/sp64729.exe
- Graphics x64: https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp64501-65000/sp64730.exe