SSL/TLS – Cài đặt SSL bằng Openssl và Let’s Encrypt

Author: - Posted: 27/07/21 - Update: 24/10/22

1. Tạo key và cert

1.1. Sử dụng Openssl

- Windows không cài đặt openssl --> Cần cài đặt git-scm: https://git-scm.com/download/win

1.2. Sử dụng Let's Encrypt

Sau khi generate certificate ta sẽ có 4 files:
/etc/letsencrypt/live/domain.com/cert.pem
/etc/letsencrypt/live/domain.com/privkey.pem
/etc/letsencrypt/live/domain.com/chain.pem
/etc/letsencrypt/live/domain.com/fullchain.pem

2. Cài đặt SSL

2.1. Live Server: Setting VSCode

-- Tại settings.json của VScode
-- Copy 2 file vào đúng đường dẫn

2.2. ReactS

3. Test Nginx để run https://localhost

3.1. Tạo file: ./nginx/docker-compose.yml

3.2. Tạo file ./nginx/mh-nginx/conf.d/default.conf

3.3. Tạo SSL
- Tạo thư mục: ./nginx/mh-nginx/ssl/openssl/

3.4. Run dọcker

sudo docker compose up -d
sudo docker compose logs -f

4. Một số kiến thức khác

TLS Cache Connection Session
ssl_session_cache shared:SSL:50m;
ssl_session_timeout 1d;
DH parameters
HSTS
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
OCSP stapling