Các vấn đề về tối ưu tốc độ Website

Author: - Posted: 11/03/21 - Update: 07/08/22

1. Chrome

1. Xem % code được sử dụng sau khi load
1 - Mở Chrome Dev Tool;

2 - Nhấn Cmd + Shift + P hoặc Ctrl + Shift + P;

3 - Nhập Phạm vi (Coverage) và chọn tùy chọn đầu tiên xuất hiện;
4 - Nhấp vào nút load trên console để xem việc sử dụng code của toàn bộ tài nguyên của ứng dụng;

2. Npm

source-map-explorer

npm i source-map-explorer