SSH – 3. Create public-key and private-key

Author: - Posted: 11/05/22 - Update: 31/05/23

Giả sử ta sẽ tạo 1 cặp key là: version_schat và version_schat.pub
- Phía Client sẽ dùng private key: version_schat
- Phía Server sẽ dùng publickey: version_schat.pub

1. Tạo cặp SSH key mới

2. Thêm key vào ssh-agent

3. Kết nối

3.1. Với github

3.2. Với server khác

4. Một vài lưu ý

1. Xóa cặp key

B1: Xóa thủ công trong folder /.ssh
B2: Xóa trong ssh-add

ssh-add -D

2. Nếu có cả cặp public-key và private-key --> để trong thư mục gốc /.ssh --> khi ssh sẽ tự động tìm key kết nối được --> ảo chưa
3. Nếu chỉ có mỗi private-key --> đương nhiên cần phải có tham số "-i" trong lệnh ssh