SSH – 1. Config Server

Author: - Posted: 01/05/22 - Update: 20/08/22

1. Mở file config bằng VIM

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

2. Chỉnh sửa một số setting

3. Khởi động lại SSH daemon

4. Thử trên 1 máy tính khác kết nối bằng SSH xem kết nối được chưa

5. Lưu ý
- Mỗi lần SSH vào 1 server, client sẽ lưu lại server đó (gọi là fingerprint)
- Giả sử server đó cài lại hệ điều hành, vẫn dùng user và password cũ thì client kết nối vào sẽ lỗi
- Lúc này cần xóa thông tin trong fingerprint mới kết nối lại được
- Thông tin các fingerprint được lưu ở: known_hosts

cat ~/.ssh/known_hosts