NTQ – Demo Project

Author: - Posted: 02/05/22 - Update: 20/08/22

Mô hình các Server trông như sau

1. Tại Local

// SSH vào ServerSSH bằng private key: version_schat
$ cd ~/.ssh
$ sudo ssh -i version_schat [email protected]
// hoặc
ssh -i /home/duy.ngo/.ssh/version_schat [email protected]
# [schatadmin@Schat-SSH-to-SGH ~]$

2. Tại ServerSSH

3. Tại Server Deploy

4. Tại Server QA