Check Log FTL

Author: - Posted: 11/01/22 - Update: 20/08/22

1. Cài đặt

1. Cài WSL từ Windows store
2. Cài Ubuntu
3. Dùng PowerSell

2. SSH vào server

- Bật WSL bằng lệnh: wsl
- Dùng ssh connect vào host: 192.168.100.4, với user = apsc, và password = Anw311CT
sshpass -p "Anw311CT" ssh -o StrictHostKeyChecking=no [email protected]

- Hoặc dùng ssh connect vào host: 10.0.46.12, với user = ubuntu, và key là file: ftl_mas.pem
sudo ssh -i /mnt/d/FTLVN/SSH/ftl_key/ftl_mas.pem -o StrictHostKeyChecking=no [email protected]

- Sau bước này, các thao tác trên powerShell là thao tác với server

3. Các bước check logs

--- Check các con server đang chạy
docker ps -a

--- Check 100 lỗi (-f : là real time)
utils/logs.sh alarm 100 -f | grep 'text-search'

-- Show các file hiện có
ls
ls -la

-- cd vào folder chứa file ghi lỗi
cd container/logs/alarm

4. Tìm kiếm: grep, zgrep

grep, zgrep