VSCode – 1. Cơ bản

Author: - Posted: 01/01/21 - Update: 07/04/22

I. Config

1. File setting.json

1. Auto Import

-- Tạo file: ./.jsconfig.json ở thư mục gốc

2. Editorconfig

-- Trang chủ: https://editorconfig.org/
-- Tạo file: ./.editorconfig ở thư mục gốc
-- Cấu hình như sau:

2. Keyboard Shortcuts

- Gõ Ctrl+Shift+P -> Tìm kiếm "Open Keyboard Shortcuts (JSON)"
- Thêm vào file json, để tạo danh sách các phím tắt như sau:
- ctrl+k: xóa terminal

4. Config Sapces default

- Settings: Tab Size" to 4 and unchecking the option "Detect Indentention"

II. Các phím tắt hay sử dụng

1. Windows

- Ctrl + Shift + P: mở setting, tạo phím tắt

- Ctrl + D: bôi đen từ giống như đang select
-> Shift + mũi tên phải: bôi đen tất cả thêm 1 chữ
-> Shift + Alt + mũi tên phải: bôi đen tất cả thêm 1 từ, dài ngắn khác nhau cũng đc

- Ctrl + K + W : tắt hết các tab đang sử dụng
- Alt + Shift + O: sắp xếp lại các import
- Ctrl + K + 0 : fold all lever (thu gọn các function lại)
- Ctrl + K + J : collapser all lever (mở rộng các function ra)

2. Terminal

-- Kill all server

taskkill /f /im node.exe

-- Tạo file nhanh

type nul > index.html
#OR
$nul > index.html