Heroku cơ bản

Author: - Posted: 19/08/19 - Update: 19/08/19


1. Download và cài đặt Heroku (NodeJS):
https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-nodejs#set-up
- Cần đăng ký tài khoản
- Cần cài Nodejs trước

2. Làm việc
- Tạo folder trống, mở bằng Webstorm
heroku -v --> kiểm tra cài đặt chưa
heroku login --> login bằng chrome
git clone https://github.com/heroku/node-js-getting-started.git -->git thư mục nodejs về
cd node-js-getting-started --> vào folder nodejs
heroku create --> tạo app trên heroku
git push heroku master --> đẩy lên trang heroku
heroku ps:scale web=1 --> tự động thay đổi kiểu nodemon
heroku open --> mở link website mình lên

3. Bắt đầu làm Nodejs
npm install
npm i body-parser ejs express mongoose multer nodemon --> cài module

- Tạo folder: Models, Public, Views
- Làm việc với file: index.js
- heroku chỉ nhận cổng PORT: 5000

4. Đẩy code mới
git add .
git commit -am "make it better"
git push heroku master