VueJS3 – Fetching Data

Author: - Posted: 01/07/21 - Update: 07/08/22

1. Chuẩn bị API

- Nếu chưa có link API có thể dùng tạm json-server để làm link API tạm thời

npm install -g json-server

-- Tạo file: ./data/db.json
-- Chạy server data

json-server --watch data/db.json

-- Như vậy là đã tạo được database fake :3

2. Fetching Data với created()

Nên get Data trong hook created()

3. Trường hợp dùng setup()

-- Khi dùng setup, có mẫu dùng như sau: