VueJS – Vuex: 1. State, Getters và Mutations

Author: - Posted: 10/06/21 - Update: 10/06/21

-- Có thể hiểu đơn giản như các OOP khác
-- state giống như nơi lưu trữ biến
-- getters: giống như getter -> là nơi gọi biến
-- mutations: giống như settter -> là nơi set các biến

1. Store

-- Store là nơi chứa dữ liệu, bao gồm sate (giống biến toàn cục và có thể reactively) và getter
-- File ./src/store/store.js

2. Components

-- Có thể gọi state, computed và mutations thoải con gà mái bằng nhiều cách