VueJS – Vuex: 1. Cài đặt

Author: - Posted: 10/06/21 - Update: 10/06/21

1. Cài đặt

-- Trang chủ: https://vuex.vuejs.org/guide/
-- npm

npm i vuex

-- Vuex có tác dụng lưu 1 giá trị, nó khác biến toàn cục (global) ở chỗ nó có tính năng phản ứng -> cập nhật giá trị lên component khi giá trị state thay đổi

. 2. Sử dụng

-- Vào ./src/main.js
-- Tạo 1 biến trong store là: customData = 0;