VueJS – Syntax

Author: - Posted: 10/06/21 - Update: 10/06/21

I. Component

1. Template:

****. Những lưu ý về v-model

2. Script

II. Webpack

-- Thay đổi đường dẫn gốc

-- Vào ./webpack.config.js