VueJS – Router: 2. Sử dụng

Author: - Posted: 10/06/21 - Update: 10/06/21

1. Gọi router-view

-- <router-view /> sẽ hiển thị khối component được định nghĩa ở file ./src/routes.js
-- <router-view name="custom" /> sẽ hiển thị khối component được gắn với key: "custom"
-- Khi không có name, sẽ hiển thị khối component với key "default"

-- Tại ./src/App.vue -> Thường đặt khối <router-view /> ở dưới header-component
-- Nếu không có key: "custom", khối <router-view name="custom" /> sẽ không có component để hiển thị (vì chưa được khai báo)

2. Chuyển link bằng <router-link to="..."> router-link

2.1. Chuyển link đơn giản dùng: to ="..."
-- Thay các thẻ <li> hoặc thẻ <a> trên header thành <router-link>
-- tag="a": là render ra trình duyệt hiểu đó là thẻ a
-- to="/": nghĩa là vào link "/"
-- active-class="active": khi được active sẽ thêm class "active"
-- exact : mặc định được thêm class "active" luôn

2.2. Chuyển link dùng: v-bind:to ="..."

2.3. Chuyển link phức tạp có params, query, hash
--- Có thể dùng v-bind để gọi routes có {name: 'userdetails', path: '/user/:id'} được khai báo ở "./src/routes.js"
--- Trong routes có params: { id: "customID" }
--- Trong routes có query: {location: 'vi', browser: 'chrome'}
--- Trong routes có hash: { hash: "#id_element" }.
--- Khi dùng hash, tại main.js đã khai báo scrollBehavior để scroll đúng đến vị trí cần thiết luôn

3. Chuyển link bằng funtion event "this.$router.push"

4. Lấy Parameter và Query trong router

Khi vào link: './user/customID?location=vn&browswe=chrome