VueJS – Lifecycle Vue & Lifecycle Component

Author: - Posted: 10/06/21 - Update: 10/06/21

1. Lifecycle trong Vue

2. Lifecycle trong Component

-- Biến trong data chưa được khởi tạo khi ở hàm "beforeCreate"
-- Khi không có thẻ "keep-alive" -> mỗi lần switch component -> component cũ sẽ bị "destroyed"
-- Khi có thẻ "keep-alive" -> mỗi lần switch component -> component cũ sẽ bị "deactivated"

3. Sơ đồ Lifecycle

lifecycle vue