VueJS – Directives, Filters và Mixins

Author: - Posted: 10/06/21 - Update: 10/06/21

1. Directives

-- Directives tạo ra các options của template dạng: "v-custom", mục đích để custom style element theo ý mình

2. Filters

-- Filters sử dụng để thay đổi cách hiển thị của dữ liệu (mà không thay đổi giá trị dữ liệu)
-- Khi khai báo nhiều filter, filter khai báo trước sẽ được sử dụng trước

3. Mixins

--- Mixin có thể chứa toàn bộ các options của 1 component
--- Khi component inject các Mixin vào --> nó sẽ tự động merge các options vào component đó.
--- Trường hợp trùng key thì component giành chiến thắng tức nó sẽ ghi đè lại giá trị ở Mixin.
--- Đặc biệt vs hook functions thì thứ tự run sẽ là Mixin-> Component.
--- Mọi component dùng chung mixins cũng ko liên quan gì đến nhau, ghi gọi thuộc tính đó về thì mỗi thuộc tính đó chỉ thuộc component đó

* Trường hợp dùng Mixins dùng local:
--- Xem ví dụ ở Lifecycle
* Trường hợp dùng Mixins dùng global:
-- Mọi component và "cả Vue nữa" cũng đều sử dụng Mixin