VueJS – Component: 3. Send Data giữa 2 component bất kỳ

Author: - Posted: 10/06/21 - Update: 10/06/21

Khi 2 component cùng cha, có thể send data cho nhau bằng cách thông qua component cha
Tuy nhiên, với 2 component khác xa nhau. Có thể dùng 1 đối tượng Vue để tạo sự kiện qua nó

1. Tại file ./src/main.js

2. Tại Component thứ 1 gửi data

2. Tại Component thứ 2 nhận data