VueJS – Component: 2. Send Data giữa component ‘cha’ và ‘con’

Author: - Posted: 10/06/21 - Update: 10/06/21

I. Tổng quan

1. Gửi dữ liệu từ Component-cha sang Component-con

2. Gửi dữ liệu từ Component-con về Component-cha

2.1. Cách 1: Dùng event

a. Component con truyền data bằng "$emit"

b. Component cha kích hoạt event bằng "v-on", nhận dữ liệu thông qua biến "$event" trong hàm sự kiện

2.2. Cách 2: Dùng callback funtion

a. Component cha gửi callback về cho component con

b. Component con nhận function callback

II. Demo

1. Tại Component cha

-- Tại file ./src/components/ParentComponent.vue

2. Tại Component con

-- Tại file ./src/components/ChildComponent.vue