ReactJS – 9. Higher-Order Components (HOC)

Author: - Posted: 01/05/21 - Update: 20/05/22

1. Đặt vấn đề

2. Dùng HOC để giải quyết các logic trùng lặp

ReactJS old