ReactJS – 8. Custom Hooks

Author: - Posted: 01/05/21 - Update: 20/05/22

1. Khi nhiều Component có logic giống nhau

2. Tạo thử 1 custom hooks có tên: useFetchData()

ReactJS old