ReactJS – 7.3. Kỹ thuật Memoization: useCallback()

Author: - Posted: 01/05/21 - Update: 20/05/22

1. useCallback()

-- React.memo() vẫn bị render lại trong 1 số trường hợp
-- useCallback() sinh ra để giải quyết nó :3

2. Ví dụ trường hợp Call API

1. Khi không có useCallback()

Khi sử dụng useCallback()

ReactJS old