ReactJS – 7.2. Kỹ thuật Memoization: useMemo()

Author: - Posted: 01/05/21 - Update: 20/05/22

1. Giả sử có 1 chương trình rất nặng như sau

2. Sử dụng useMemo()

ReactJS old