ReactJS – 5. useEffect

Author: - Posted: 01/05/21 - Update: 15/06/22

1. Side effects có 2 loại

1.1. Effects không cần clean up
-- Gọi API lấy dữ liệu
-- Tương tác với DOM
1.2. Effects cần clean up
-- Subscriptions
-- setTimeout, setInterval

2. Cấu trúc useEffect

1. Mouting: Code chạy lần đầu
-- Run rendering
-- Run code khu vực 'side effect'

2. Khi Updating
-- Run rendering
-- Run code khu vực 'cleanup' nếu 'dependencies' thay đổi
-- Run code khu vực 'side effect' nếu 'dependencies' thay đổi

3. Khi Unmounting
-- Run code khu vực 'cleanup'

3. Sự khác nhau giữa các cách viết dependencies

-- 1. Không khai báo 'dependencies'

-- 2. Nếu là 1 mảng rỗng: []

-- 3. Nếu là 1 mảng có dữ liệu: [custom]

ReactJS old