ReactJS – 3. useReducer

Author: - Posted: 01/05/21 - Update: 20/05/22

- Sử dụng khi một component có rất nhiều state.
- Các state này nếu cùng thay đổi trạng thái vào 1 thời điểm thì chỉ cần 1 lần render duy nhất
- Mô hình này quản lý giống hệt Redux

ReactJS old