Tutorial – 2. Cấu trức thư mục và quản lý các Module

Author: - Posted: 15/07/21 - Update: 15/07/21

1. Tổ chức folder của ReactJS

1.1. Tổ chức theo loại: actions, reducers ,...

1.2. Tổ chức theo features(chức năng)

II. Các Module thường dùng

1. State Management: Redux
-- Redux Saga - Redux Thunk
-- Redux Toolkit

2. Form Module
-- Formik
-- React Hook Form
-- Validate: Yup

3. API Module

4. Routing Module

5. UI/UX Module
-- Boottrap hoặc Reacttrap
-- SCSS + BEM
-- Material UI
-- Ant Design

II. Một ví dụ cài đặt 1 dự án ReactJS

///. Vấn đề SEO
-- NextJS

ReactJS old