ReactJS – 1. Hook và Class

Author: - Posted: 01/05/21 - Update: 20/05/22

1. Làm quen với ReactJS

-- Demo sử dụng ReactJS bằng cách sử dụng CDN

2. Hook Component là gì

3. Class Component là gì

3.1. Component - Class ES6

3.2. Bolus: Component - createClass

ReactJS old