Demo-Count: 4. use Redux without React

Author: - Posted: 28/06/21 - Update: 28/06/21

Redux
*** Redux gồm 5 phần chính
- Khai báo State
- Khai báo Reducer (dựa trên State)
- Khai báo action
- Khai báo Store (dựa trên Reducer)
- Dispatch action --> thay đổi state
- Subscribe --> hành động khi state thay đổi
- Redux không nhất thiết phải dùng với ReactJS, có thể dùng với VueJS thoải mái

ReactJS old