NodeJS configs: P1. Cài đặt Typescript

Author: - Posted: 20/02/22 - Update: 26/02/22

1. Cài đặt thư viện

npm i -D typescript ts-node @types/node

2. Tạo file tsconfig.json

npx tsc --init

-- Sử file tsconfig.json như sau

3. Tạo thêm command trong package.json

"scripts": {
"tsc-watch": "tsc --watch --project tsconfig.json",
"dev-test": "nodemon --watch src src/test.ts",
},